El nou conveni del metall ha incorporat novetats importants i obliga a realitzar formació en prevenció a TOTS els treballadors del sector, tant si entren en obres de construcció com si no.

A qui afecta?

Metal·lúrgia, siderúrgia, automoció, … En definitiva, totes les empreses i treballadors del sector del metall. Consulta el llistat d’ activitats afectades.

Quin termini tinc?

Totes les empreses han de formar el seu personal en un termini màxim de tres anys, a raó de 1/6 part de la plantilla per semestre.

Qui pot impartir aquesta formació?

MB Prevent, com a servei de prevenció acreditat i homologat per la FMF.

Formació a mida

Realitzem la formació quan i on millor us convingui i gestionem la bonificació a través de la Fundació Tripartita.